Sextan®

Sextan®

Tip
Fungicide
Formulare
Tebuconazol 25% (=250 g/l)
Tip Formulare
Emulsie, ulei în apă (EW)
Certificat de omolegare
2810
Ambalare
5 L
Il s'agit d'un contenu exclusif réservé aux membres du site ASCENZA.
Broșura
244.96KB
Open Download
Il s'agit d'un contenu exclusif réservé aux membres du site ASCENZA.
Etichetă
1.68MB
Open Download
Il s'agit d'un contenu exclusif réservé aux membres du site ASCENZA.
Fișa de securitate
557.6KB
Open Download
Informații toxicologice
Atenționări
Environmental Hazard
Harmful
Health Hazard

H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H332 Nociv în caz de inhalare.

H361d Susceptibil de a dăuna fătului.

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P202 A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate.

P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

P273 Evitați dispersarea în mediu.

P280 Purtați mănuși de protecție și echipament de protecție pentru ochi/față.

P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII - clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact dacă este cazul și acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

P391 Colectați scurgerile de produs.

P405 A se depozita sub cheie.

P501 Eliminați conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor.

SP1 A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul său (a nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/ a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)!)

SPe3 Pentru protecția organismelor acvatice respectați o zonă tampon netratată de minim 15 m până la apele de suprafață!

EUH401 Pentru a evita riscurile pentru oameni și mediu a se respecta instrucțiunile de utilizarex.

În caz de intoxicație, contactați centrul Anti-Otrăvire

OTRĂVIREA ACCIDENTALĂ - PRIMUL AJUTOR112

Descriere produs
Sumar

Dorit de fiecare fermier

Fungicid sistemic pentru combaterea bolilor la grâu, orz, rapiță, castraveți, prun, măr şi viță-de-vie.

Caracteristici principale
  • Fungicid sistemic cu spectru larg de combatere și acțiune preventivă, curativă şi eradicantă;
  • Absorbție rapidă în plantă și remanență îndelungată (3-4 săptămâni);
  • Flexibil în aplicare;
  • Poate fi utilizat ca regulator de creștere la rapiță, în tratamentele de toamnă;
  • Partener ideal în combinație cu strobilurinele (Trunfo).
Informații despre aplicare
Mod de utilizare

Grâu şi orz: tratamentul se va face la avertizare sau la apariţia primelor simptome de boală. Intervalul de aplicare este cuprins între sfârşitul înfrăţitului şi sfârşitul înfloritului pentru grâu (se va evita tratamentul în perioada de înflorire) şi sfârşitul înfrăţitului şi începutul înfloritului pentru orz.

Rapiţă: tratamentul se poate aplica atât toamna cât şi primăvara. Toamna, pe lângă efectul de prevenire şi de combatere a bolilor (ex. Phoma lingam), produsul ajută la creşterea rezistenţei plantelor la iernare (înrădăcinare puternică, plante viguroase). Tratamentele efectuate toamna sunt necesare, în special, în situația când semănatul timpuriu şi condiţiile climatice favorizează dezvoltarea excesivă a plantelor. Tratamentul trebuie făcut în faza de 4-6 frunze formate. Tratamentele din a doua parte a perioadei de vegetaţie se aplică la avertizare, până la debutul înfloritului și au ca scop combaterea putregaiurilor, alternariozei şi a făinării. Tratamentele se efectuează atât la rapiţa de toamnă, cât şi la rapiţa de primăvară.

Castraveţi: tratamentul se va face la apariţia primelor simptome de infecţie, în faza incipientă sau preventiv, când vremea este caldă şi cu umiditate relativă a aerului ridicată.

Prun: se efectuează două tratamente: primul tratament se poate aplica începând cu faza de deschidere a sepalelor, până la faza sfârşitului înfloritului, iar al doilea, din faza de început a creşterii fructelor, până în faza de coacere a fructelor.

Măr: tratamentele se efectuează la avertizare, înainte şi după înflorire, în funcţie de ciclul biologic al ciupercii. Se recomandă ca înainte de aplicarea tratamentului pe toată suprafaţa, să se efectueze un test de compatibilitate biologică, deoarece la unele soiuri de măr (ex. Golden) pot apărea fenomene de fitotoxicitate.

La vița-de-vie se recomandă a se utiliza atât înainte, cât şi după înflorit (primul la faza 3 frunzulițe nepliate, iar celelalte în intervalul inflorescențe clar vizibile, până la începutul colorării boabelor).

Mod de preparare

Se vor utiliza echipamente de stropit cu duze corespunzătoare. Nu efectuați stropirea dacă vântul este mai puternic de 15 km/h. Nu stropiţi în timpul rafalelor de vânt. Potenţialul derivei creşte pe timp de secetă, temperatură ridicată, umiditate scăzută. Evitaţi deriva soluţiei de stropit pe culturile învecinate, canale şi ape de suprafaţă.

Compatibilitate

 

Produsul este compatibil cu majoritatea produselor de protecția plantelor. Înainte de orice amestec, pentru a evita eventuale incompatibilități ce pot apărea între substanţele de amestec, se va consulta tabelul cu compatibilităţi şi se va efectua un test pe cultura respectivă.

Aplicare după cultură
Cereale paioase
Problema
Arsura frunzelor (Rhyncosporium)
Dozaj
0,5 l/ha
Problema
Făinarea (Sphaerotheca fuliginea)
Dozaj
0,5 l/ha
Problema
Fuzarioza (Fusarium)
Dozaj
0,5 l/ha
Problema
Helmintosporioza (Helminthosporium sativum)
Dozaj
0,5 l/ha
Problema
Pătarea frunzelor (Ramullaria)
Dozaj
0,5 l/ha
Problema
Ruginile (Puccinia spp.)
Dozaj
0,5 l/ha
Legume
Problema
Făinarea (Sphaerotheca fuliginea)
Dozaj
0,5 L/ha
Plante tehnice
Problema
Alternarioza (Alternaria brassicae)
Dozaj
1 L/ha
Problema
Făinarea (Sphaerotheca fuliginea)
Dozaj
1 L/ha
Problema
Putregaiul alb (Sclerotinia)
Dozaj
1 L/ha
Problema
Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea)
Dozaj
1 L/ha
Problema
Putregaiul negru (Guignardia bidwellii)
Dozaj
0,5 L/ha
Pomi fructiferi
Problema
Făinarea (Sphaerotheca fuliginea)
Dozaj
0,75 L/ha
Problema
Monilioza fructelor (Monilinia fructigena)
Dozaj
0,75 - 1 L/ha
Problema
Rapănul
Dozaj
0,75 L/ha
Viță de vie
Problema
Făinarea (Sphaerotheca fuliginea)
Dozaj
0,4 L/ha