Medeiro® F

Medeiro® F

Tip
Fungicide
Formulare
Fosetil de aluminiu 50% (=500 g/l), Folpet 25% (=250 g/l)
Tip Formulare
Granule dispersabile în apă (WG)
Certificat de omolegare
604PC
Ambalare
12 kg
Il s'agit d'un contenu exclusif réservé aux membres du site ASCENZA.
Broșura
247.31KB
Open Download
Il s'agit d'un contenu exclusif réservé aux membres du site ASCENZA.
Fișa de securitate
489.62KB
Open Download
Il s'agit d'un contenu exclusif réservé aux membres du site ASCENZA.
Etichetă
1.05MB
Open Download
Informații toxicologice
Atenționări
Environmental Hazard
Harmful
Health Hazard

H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H351 Susceptibil de a provoca cancer.

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.

EUH401 Pentru a evita riscurile pentru oameni și mediu a se respecta instrucțiunile de utilizarex.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P273 Evitați dispersarea în mediu.

P280 Purtați mănuși de protecție și echipament de protecție pentru ochi/față.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII - clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact dacă este cazul și acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P308+P313 ÎN CAZ DE expunere sau posibilă expunere: consultați medicul.

P391 Colectați scurgerile de produs.

P401 A se depozita departe de alimente, băuturi și hrana pentru animale.

P501 Eliminați conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor.

SP1 A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul său (a nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/ a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)!)

SPe3 Pentru protecția organismelor acvatice respectați o zonă tampon netratată de minim 15 m până la apele de suprafață!

SPe3 Pentru a proteja artropodele nețintă trebuie să se respecte o zona tampon netratată de 5m față de suprafețele necultivate!

În caz de intoxicație, contactați centrul Anti-Otrăvire

OTRĂVIREA ACCIDENTALĂ - PRIMUL AJUTOR112

Descriere produs
Sumar

Fungicid sistemic și de contact împotriva manei

Medeiro F este un fungicid de contact și sistemic, cu mobilitate ascendentă și descendentă. Produsul conține fosetil de aluminiu, un fosfonat care activează apărarea fiziologică a plantelor și folpet, molecula ce face parte din grupa ftalmidelor, inhibă mai multe procese metabolice care acționează asupra mai multor mecanisme din ciclul biologic al agentului patogen. Are activitate preventivă și ușoară activitate curativă.

Caracteristici principale
  • MEDEIRO F este un fungicid pentru combaterea manei viței-de-vie, cu acțiune preventivă având sistemicitate completă (translocare ascendentă și descendentă);
  • MEDEIRO F garantează o protecție completă a întregii plante, inclusiv a părților nou formate între tratamente;
  • Acționează prin stimularea mecanismelor naturale de apărare. Cu absorbție rapidă, la 30 de minute după aplicare, asigură rezistență la spălare. Persistența ridicată a acțiunii (12-14 zile), chiar și în stadii mai avansate de vegetație;
  • Formulat în granule dispersabile în apă (WG), permițând o mai mare ușurință de utilizare și siguranță pentru aplicator.
Informații despre aplicare
Mod de utilizare

Produsul se aplică preventiv, la avertizare, când condițiile climatice sunt favorabile apariției manei. Se aplica 3 kg/ha în condițiile unei presiuni normale de infecție. Doza de 4 kg/ha se utilizează doar în cazul unei presiuni ridicate de infecție. Intervalul între două aplicări succesive este de 10-14 zile, în funcție de condițiile climatice și de presiunea de infecție.

Pentru strugurii de masă, ultimul tratament se aplică la stadiul BBCH 69 (sfârșitul înfloritului)

Numărul maxim de tratamente cu Medeiro F este de 3 pe sezon.

Mod de preparare

 

Asigurați-vă că echipamentul de stropit este curat şi în bună stare de funcţionare. Înaintea utilizării este necesară calibrarea echipamentului pentru asigurarea uniformităţii. În rezervorul maşinii, pe jumătate umplut cu apă şi cu agitatorul pornit, se toarnă cantitatea necesară de produs. Continuaţi agitarea, în timp ce se umple rezervorul cu apă. Se continuă agitarea soluţiei pe tot parcursul stropirii. Preparaţi numai cantitatea de soluţie necesară pentru stropirea curentă. Folosiţi soluţia imediat după preparare.

Compatibilitate

 

Produsul nu este compatibil cu produsele pe bază de cupru și nici cu îngrășămintele foliare. Nu se amestecă niciodată produsele fără a efectua în prealabil teste de compatibilitate pe suprafețe mici.

Aplicare după cultură
Viță de vie
Problema
Mana
Dozaj
3-4 Kg/ha
Safety period
28 zile