Documentație legală

Documentație legală

Sub-menu
Confidențialitate

Protecția datelor și politica de confidențialitate

FIȘĂ DE INFORMAȚII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR SUBIECȚII, POTENȚIALII CLIENȚI, CLIENȚI SAU UTILIZATORI DE SERVICII, COMPANIILE GRUPULUI ROVENSA (*)

Companiile Grupului Rovensa (*) (denumite în continuare Rovensa), vând produse și oferă servicii diferitelor unități ale acestora, în conformitate cu termenii de utilizare în vigoare la fiecare dintre aceste unități. Desfășoară activități de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru dezvoltarea activităților lor de afaceri, astfel de prelucrări fiind efectuate în conformitate cu standardele de protecție a datelor, inclusiv Regulamentul general privind protecția datelor, Legea privind protecția datelor cu caracter personal sau legislația specială și în conformitate cu următorii parametri:

 • Persoana responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal: ASCENZA Agro Romania SRL, cu sediul la Nord City Tower, BD. Pipera nr1./VII Et.5, Voluntari – Ilfov, telefon +40746198929, email: info.romania@ascenza.rovensa.com
 • Contactarea persoanei responsabile cu protecția datelor: operatorul de date are o adresă de e-mail specifică în scopul protecției datelor cu caracter personal, responsabilul cu protecția datelor fiind disponibil la adresa dataprotection@rovensa.com.
 • Categorii de deținători de date: persoane vizate, potențiali clienți, clienți sau utilizatori ai diferitelor produse, servicii sau evenimente puse la dispoziție de către Rovensa prin unitățile sale sau prin canalele sale de comunicare directă.
 • Date cu caracter personal ce urmează a fi prelucrate: date necesare pentru a răspunde solicitărilor de informații, pentru a participa la evenimente, pentru a prezenta oferte, pentru a încheia contracte sau pentru a utiliza orice canal de comunicare directă cu Rovensa, precum, în special, datele de identificare civilă și fiscală, date bancare și financiare, detalii de contact considerate necesare pentru încheierea Contractelor sau date de contact considerate opționale, în scopul formulării răspunsului la solicitări, transmiterii de informații, gestionării înregistrărilor sau prestării de servicii auxiliare, în funcție de condițiile de utilizare a produselor, serviciilor sau canale de comunicație directe.
 • Contextul și scopul prelucrării: informare, promovare, marketing, organizare de evenimente, suport sau asistență, comunicare cu deținătorii de date în scopul marketingului produselor, prestării de servicii și a serviciilor auxiliare aferente.
 • Temei legal: în funcție de situația specifică, prelucrarea datelor se bazează pe gestionarea relației contractuale, îndeplinirea obligațiilor legale, urmărirea intereselor legitime sau, în cazurile specifice de servicii auxiliare, acordul deținătorului datelor.
 • Consecințele nefurnizării datelor obligatorii: nefurnizarea datelor necesare răspunsului la solicitări sau încheierii de contracte, precum date de identificare civilă și fiscală, date bancare și financiare și datele de contact considerate necesare, face răspunsul sau încheierea contractului imposibile și, prin urmare, prestarea serviciilor.
 • Consecințele nefurnizării datelor opționale: deținătorul datelor nu este obligat să permită prelucrarea datelor opționale. Astfel, în cazul în care nu își dă acordul, sau daca ulterior își retrage consimțământul acordat anterior, acestea nu vor fi prelucrate, caz în care, după solicitare, datele personale în cauză vor fi șterse sau, anulând utilizarea corespunzătoare pentru efectele prestării de servicii auxiliare, fără a afecta legalitatea operațiunilor efectuate până în ziua retragerii consimțământului.
 • Destinatari: operatorul de date prelucrează în numele dumneavoastră (prin profesioniști supuși obligației secretului profesional) sau pentru dumneavoastră, prin subcontractanții agreați pentru furnizarea de servicii pe care i-ați selectat și obligați de măsuri tehnice și organizatorice stricte adaptate pentru protecția date personale.
 • Măsuri de securitate: sunt implementate măsurile tehnice și organizatorice de securitate considerate adecvate pentru a asigura un nivel de securitate a prelucrării adecvat riscului.
 • Locul colectării datelor: datele sunt colectate la cerere, de la titular, în momentul solicitării de informații, la participarea la evenimente, la achiziția de produse sau servicii, sau utilizarea canalelor de comunicare directa, prin diferitele canale de recepție ale operatorului de date, cu respectarea confidențialității colectării datelor dumneavoastră, integritatea, calitatea și acuratețea datelor fiind garantate.
 • Perioada de păstrare a datelor: fără a aduce atingere situațiilor excepționale de prelungire a perioadei de păstrare prevăzute de lege sau considerate necesare pentru apărarea drepturilor sau a intereselor legitime, datele cu caracter personal prelucrate sunt păstrate pentru o perioadă de zece ani de la încetarea relației contractuale. Odată ce această perioadă a trecut, datele vor fi șterse.
 • Semnalizare: toate punctele de recepție în care au loc operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt semnalizate corespunzător, cu aplicarea unei semnalizări specifice cu angajamentul de protecție a datelor la primirea și întâmpinarea clienților, sau utilizatorilor, cu transparență și informarea privind utilizarea corectă a sistemelor și procedurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul unității responsabile care asigură prelucrarea.
 • Comunicarea datelor: cu excepția situațiilor de obligație legală de comunicare a datelor sau a operațiunilor de comunicare de date între companiile Grupului (*), nu există operațiuni de comunicare a datelor, întrucât datele cu caracter personal nu sunt comunicate terților.
 • Interconectarea datelor și deciziile automatizate: nu se efectuează operațiuni de interconectare a datelor cu caracter personal. Astfel, în managementul relației contractuale sunt integrate doar sistemele de prelucrare manuală sau computerizată în scopul procesării cererilor de informații, produse sau servicii. Astfel, se iau doar deciziile automatizate necesare executării Contractelor încheiate.
 • Drepturile deținătorului de date: deținătorul de date are dreptul de a solicita operatorului accesul, rectificarea sau ștergerea datelor sale cu caracter personal, precum și restricționarea sau opoziția la prelucrarea și portabilitatea datelor, conform prevederilor legale. De asemenea, acesta își poate retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor, în cazurile în care aceasta constituie o bază pentru legitimitatea prelucrării respective.
 • Dreptul de plângere la autoritatea de supraveghere: deținătorul de date își poate exercita oricând, dacă consideră necesar, dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere - Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (https:// www.dataprotection.ro)
 • Adresa pentru exercitarea drepturilor: pentru a solicita informații, a depune reclamații sau a solicita exercitarea drepturilor, va rugăm să ne contactați prin trimiterea unui email la dataprotection@rovensa.com.
 • Condiții de utilizare: condițiile de utilizare ale diferitelor canale de comunicare, platforme sau site-uri electronice pot fi consultate de orice parte interesată la punctele de recepție sau la oricare dintre birourile de recepție ale companiilor Grupului.
 • Politica de protecție a datelor: prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu Politica de protecție a datelor disponibilă la www.rovensa.com sau www.ascenza.ro.

(*) Companiile grupului Rovensa: Ascenza France SAS, Selectis, Tradecorp, OGT, Rodel, Microquimica, SDP, Idaïnature, Agrichem, Oro agri, Agrotecnologia.