Documentație legală

Documentație legală

Sub-menu
Protecția datelor și politica de confidențialitate
Politica privind cookie-urile
Date tehnice
Fișa de informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Protecția datelor și politica de confidențialitate

 

Conţinut

1.    Angajamentul față de protecția datelor și confidențialitatea        

2.    Definiții

3.    Entitatea responsabilă de prelucrarea datelor

4.    Date de contact instituționale ale responsabilului cu protecția datelor

5.    Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

6.    Categorii de date cu caracter personal prelucrate și persoane vizate  

7.    Principii juridice

8.    Baze ale legitimităţii

9.    Scopul prelucrării

10.    Fișă de informații cu referire la prelucrarea datelor pe site-uri web

11.    Perioade de stocare a datelor

12.    Utilizarea cookie-urilor

13.    Comunicarea datelor către alte entități

14.    Destinatarii datelor

15.    Transferuri internaționale de date

16.    Măsuri de securitate

17.    Exercitarea de drepturi de către proprietarii de date

18.    Reclamații sau sugestii

19.    Raportarea incidentelor care cuprind încălcarea datelor cu caracter personal

20.    Punct permanent de contact de securitate

21.    Politici de protecție a datelor și fișiere de informații speciale

22.    Fișă informativă cu privire la prelucrarea datelor în relațiile cu utilizatorii

23.    Responsabil cu protecția datelor

24.    Consimțământ expres și acceptare

25.    Modificări la politica de protecție a datelor

26.    Versiuni ale politicii de protecție a datelor și politica de confidențialitate

 

1. Angajament cu privire la protecția datelor și confidențialitatea 

„Ascenza România” se angajează în respectarea tuturor standardelor legale comunitare și naționale care se aplică în domeniul protecției datelor și securității informațiilor.

„Ascenza România” a implementat un Sistem de Protecție a Datelor cu Caracter Personal și un Sistem de Securitate a Informației cu scopul de a a asigura conformitatea cu reglementările și a demonstrat sau evidențiat responsabilitățile instituționale pentru protecția datelor și securitatea informațiilor, implementând toate măsurile tehnice și organizatorice necesare considerate a fi adecvate, atât cu scopul de a respecta regimul juridic al regulamentului general privind protecția datelor (Regulament UE 2016/679, din 27 aprilie, denumit în continuare RGPD), denumit în continuare LERGPD), și alte legislații complementare aplicabile.

Pentru clarificări sau informații suplimentare sau pentru exercitarea drepturilor în acest sens, vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor al „Ascenza România” prin e-mail la dataprotection@rovensa.com.
 

2. Definiții

Date cu caracter personal

„Date cu caracter personal” se referă la informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („proprietar de date”) – o persoană fizică identificabilă este cea care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un identificator. Identificatorii personali sunt un nume, un număr de identificare, date de locație, identificatori electronici sau unul sau mai multe elemente specifice ale identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale ale acelei persoane fizice.

Prelucrare

„Prelucrare” se referă la o operațiune sau un set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal sau seturilor de date cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomatizate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, preluarea, consultarea , utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricția, ștergerea sau distrugerea.

„Cookies” (Martori de conexiune)

„Cookies” sunt fișiere text de mici dimensiuni care conțin informații considerate a fi relevante pe care dispozitivele utilizate pentru acces (calculatoare, telefoane mobile sau dispozitive mobile portabile) le încarcă, prin intermediul browserului de internet, în momentul în care un site online este vizitat de către utilizator.


 
3. Entitatea responsabilă de prelucrarea datelor

ASCENZA AGRO ROMANIA SRL, Persoana Colectivă cu nr. fiscal 40856658, denumită în continuare „Ascenza RO”, este entitatea responsabilă pentru formulare, site-uri online, sisteme sau aplicații IT, denumite în continuare canale sau aplicații, prin care Utilizatorii, Destinatarii Serviciilor sau Utilizatorii au acces de la distanță la serviciile „Ascenza RO” care sunt prezentate sau furnizate, în orice moment, prin intermediul acestuia, fiind entitatea considerată a fi responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
Utilizarea canalelor, sistemelor sau aplicațiilor de către orice Utilizator, Destinatar al Serviciului sau Utilizator poate implica prelucrarea datelor cu caracter personal, a căror protecție, confidențialitate și securitate de către „Ascenza RO”, în calitate de entitate responsabilă pentru prelucrarea respectivă, este asigurată conform termenilor acestei politici de protecție a datelor.
 

4. Detalii de contact instituționale ale responsabilului cu protecția datelor

Pentru a-l putea contacta pe responsabilul cu protecția datelor din cadrul „Ascenza RO”, vă rugăm să trimiteți un e-mail la dataprotection@rovensa.com sau la fiecare dintre adresele specifice identificate în formulare, site-uri web sau aplicații, menționând subiectul solicitării, și indicând o adresă de e-mail, o adresă de contact telefonică sau o adresă poștală pentru răspuns.
În orice alt scop, următoarele detalii generale de contact ale „Ascenza RO” pot fi utilizate în calitatea sa de operator de date:
•    Adresă poștală: Nord City Tower, BD. Pipera nr1./VII Et.5, 077190 Ilfov, România
•    E-mail: info.romania@ascenza.rovensa.com
•    Telefon general: +40 0746 198 929
•    Website: ascenza.ro
 

5. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

„Ascenza RO” prelucrează datele cu caracter personal care sunt considerate a fi strict necesare pentru a pune la dispoziție informațiile și pentru a-și opera canalele, în funcție de utilizările efectuate de Utilizatori, Destinatarii Serviciilor sau Utilizatori, fie cele furnizate în scopul înregistrării cererilor sau obținerii de informații, fie cele furnizate în scopul aderării la acele canale, fie cele care rezultă din utilizarea serviciilor furnizate de către „Ascenza RO” prin acele canale, precum accesări, consultări, instrucțiuni, solicitări sau aplicații, tranzacții și alte înregistrări legate de utilizarea lor.

Mai mult, utilizarea sau activarea anumitor caracteristici ale canalelor poate implica prelucrarea diverșilor identificatori personali direcți sau indirecți, precum numele, adresa de domiciliu, contactele personale, adresele dispozitivului sau locația geografică, în cazul în care există consimțământul expres al Utilizatorului, Destinatarului Serviciului sau Utilizatorului specific, în momentul în care acest lucru este necesar pentru gestionarea relației contractuale sau urmărirea intereselor legitime sau, în final, în scopul respectării obligațiilor legale.

În toate cazurile, Utilizatorii, Destinatarii Serviciilor sau Utilizatorii vor fi întotdeauna informați cu privire la necesitatea accesării acestor date pentru utilizarea funcționalităților canalelor în cauză, precum și cu privire la temeiurile legitime respective pentru prelucrarea acestor date.

Datele cu caracter personal colectate de „Ascenza RO” sunt prelucrate manual sau, în anumite cazuri, într-o manieră automatizată sau computerizată, inclusiv prelucrarea fișierelor sau eventuala definire a profilurilor, cu scopul gestionării activităților precontractuale, contractuale, sau relație post-contractuală cu Utilizatorii, Destinatarii Serviciilor sau Utilizatorii, în condițiile normelor naționale și UE în vigoare.
 

6. Categorii de date cu caracter personal prelucrate și proprietari de date 

Categoriile sau tipurile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării sunt, în general, următoarele:

 • Date de identificare.
 • Date de contact.
 • Date profesionale.
 • Date de control al traficului și accesului.

În diferitele unități ale Operatorului de Date, datele biometrice pot fi și ele prelucrate, prelucrate prin intermediul sistemelor de supraveghere video sau altor sisteme biometrice instalate.

Categoriile sau tipurile de persoane vizate de date cu caracter personal care urmează a fi prelucrate sunt, în general, Utilizatorii, Destinatarii de Servicii sau Utilizatorii și, în situații speciale de prelucrare, pot fi incluși și vizitatori ai sediului Operatorului.

Lista detaliată a categoriilor de date cu caracter personal și a categoriilor de persoane vizate este disponibilă în Fișele de informații cu privire la prelucrarea datelor pentru fiecare activitate de prelucrare specifică.


 
7. Principii legale

Toate operațiunile de prelucrare a datelor respectă principiile legale fundamentale în protecția datelor și a confidențialității în special în ceea ce privește circulația, legalitatea, loialitatea, transparența, scopul, minimizarea, conservarea, acuratețea, integritatea și confidențialitatea acestora, „Ascenza RO” fiind disponibilă pentru a-și demonstra răspundere față de persoana vizată, autorități sau orice altă terță parte care are un interes legitim în această problemă.
 

8. Bazele legitimității

Toate operațiunile de prelucrare a datelor efectuate de către „Ascenza RO” au un temei de legitimitate fie pentru că persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, fie pentru că prelucrarea este considerată a fi necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru etapele precontractuale la cererea persoanei vizate sau pentru că prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale căreia îi este supus operatorul, fie în interes public sau pentru că prelucrarea este considerată a fi necesară în scopul urmăririi intereselor legitime ale „Ascenza RO” sau de o terță parte – motivele specifice fiind menționate în activitățile specifice de prelucrare a datelor.


 
9. Scopul prelucrării

Toate datele cu caracter personal prelucrate în cadrul canalelor „Ascenza RO” sunt destinate exclusiv furnizării de informații Utilizatorilor cu scopul de a gestiona informațiile personale ale Destinatarilor Serviciilor considerate a fi necesare în scopuri de gestionare a relațiilor sau de comunicare, precum și pentru a furniza servicii Utilizatorilor și, în general, pentru a gestiona relația pre-contractuală, contractuală sau post-contractuală cu Utilizatorii, Destinatarii Serviciilor sau Utilizatorii.

Datele cu caracter personal colectate pot, de asemenea, și eventual să facă obiectul prelucrării în scopuri statistice, pentru acțiuni de diseminare a informațiilor sau promoționale și pentru acțiuni de comunicare, și anume, pentru promovarea de acțiuni de diseminare a unor noi funcții sau servicii noi, prin comunicare directă, fie prin corespondență, e-mail, mesaje sau apeluri telefonice sau orice alt serviciu de comunicații electronice.

Considerând faptul că informarea prealabilă și colectarea consimțământului expres pentru aceste din urmă scopuri sunt întotdeauna asigurate, Utilizatorii, Destinatarii Serviciilor sau Utilizatorii își pot exercita, în orice moment, dreptul de a-și retrage consimțământul sau dreptul de a obiecta sau limita utilizarea datelor lor personale în alte scopuri care depășesc gestionarea relației cu persoana responsabilă de procesare, și anume în scopul urmăririi unor interese legitime, pentru trimiterea de comunicări informative sau includerea în liste sau servicii de informare, prin transmiterea unei cereri scrise adresată responsabilului cu protecția datelor al „Ascenza RO”, în conformitate cu procedurile indicate mai jos.
 

10. Fișă de informații cu referire la prelucrarea datelor pe site-uri web

Conform principiului loialității și transparenței și pentru a asigura respectarea obligației de informare, „Ascenza RO” furnizează direct sau pune la dispoziție tuturor deținătorilor de date cu caracter personal, în funcție de modul în care sunt colectate datele lor personale, fișele de informare privind prelucrarea datelor activităților desfășurate, iar aceste fișe sunt accesibile pentru consultare la orice unitate de serviciu clienți sau la cerere către responsabilul cu protecția datelor.

În ceea ce privește site-urile web și serviciile on-line, vă rugăm să consultați fișa informativă privind prelucrarea datelor cu caracter personal, accesibilă pe acest link.
 

11. Perioade de stocare a datelor

Datele cu caracter personal vor fi păstrate numai pe perioada necesară scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate ulterior, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile privind stocarea și cu perioada specifică de stocare specificată în fiecare dintre Fișele de Informații privind Prelucrarea Datelor.


 
12. Utilizarea cookie-urilor

În ceea ce privește utilizarea Cookie-urilor sau a martorilor de conexiune de către „Ascenza RO”, vă rugăm să consultați politica privind cookie-urile accesând acest link.
 

13. Comunicarea datelor către alte entități

Furnizarea de informații sau de servicii de către „Ascenza RO” către Utilizatorii săi, Destinatarii Serviciilor sau Utilizatorii săi prin intermediul canalelor poate implica eventual recurgerea la serviciile unor terți subcontractați, controlori în comun sau alți controlori autonomi, inclusiv entități cu sediul în afara Uniunii Europene, pentru furnizarea anumitor servicii, iar o astfel de situație poate implica accesul, de către aceste entități, la astfel de date cu caracter personal.

În aceste circumstanțe și ori de câte ori este necesar, „Ascenza RO” va folosi numai entități care prezintă suficiente garanții pentru a efectua măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să îndeplinească cerințele normelor aplicabile, astfel de garanții fiind formalizate într-un contract semnat între „Ascenza RO” și fiecare dintre acești terți.
 

14. Destinatari de date

Cu excepția îndeplinirii obligațiilor legale, a executării contractelor sau a urmăririi intereselor legitime, în niciun caz nu va exista niciun fel de comunicare a datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor, Destinatarilor de Servicii sau Utilizatorilor către terțe părți care nu sunt entități subcontractate sau destinatari legitimi. Mai mult, nicio altă comunicare nu va fi efectuată în alte scopuri decât cele menționate mai sus, fără acordul prealabil expres al persoanei vizate.
 

15. Transferuri internaționale de date

Orice transfer de date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională are loc numai conform obligațiilor legale sau cu scopul de a asigura conformitatea cu normele legale naționale și UE aplicabile.
 

16. Măsuri de securitate

În baza celor mai avansate tehnici, costurile de implementare și natură, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și riscurile, de diferite probabilități și severitate, pentru Utilizatori, Destinatari sau Utilizatori de Servicii, „Ascenza RO” și toți subcontractanții aplică măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea unui nivel de securitate adecvat riscului.

În acest scop, sunt adoptate diferite măsuri de securitate cu scopul de a proteja datele cu caracter personal împotriva dezvăluirii, pierderii, utilizării greșite, modificării, prelucrării sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

Este responsabilitatea exclusivă a Utilizatorilor, Destinatarilor de Servicii sau Utilizatorilor să păstreze codurile de acces secrete și să nu le partajeze cu terțe părți. Mai mult, în cazul aplicațiilor informatice utilizate pentru accesarea canalelor, aceștia sunt obligați să întrețină și să păstreze dispozitivele accesate în condiții de siguranță și să urmeze practicile de securitate recomandate de către producători și/sau operatori în ceea ce privește instalarea și actualizarea aplicațiilor de securitate necesare și anume, printre altele, aplicații antivirus.

În cazul în care este necesară subcontractarea serviciilor către terțe părți care pot avea acces la datele personale ale Utilizatorilor, Destinatarilor de Servicii sau Utilizatorilor, subcontractanții Ascenza RO vor fi obligați să adopte măsurile și protocoalele de securitate la nivel organizatoric și măsurile de natură tehnică cerute cu scopul de a proteja confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal, precum și pentru a preveni accesul neautorizat, pierderea sau distrugerea datelor cu caracter personal.
 

17. Exercitarea drepturilor deținătorilor de date cu caracter personal

Utilizatorii, Destinatarii de Servicii sau Utilizatorii „Ascenza RO” pot, în calitate de proprietari ai datelor cu caracter personal, să își exercite în orice moment drepturile de protecție a datelor și de confidențialitate, și anume drepturile de retragere a consimțământului, acces, rectificare, ștergere, portabilitate, limitare sau opoziție la prelucrare, în conformitate cu condițiile și cu limitările prevăzute în normele aplicabile.

Orice cerere de exercitare a drepturilor de protecție a datelor și de confidențialitate trebuie adresată în scris de către persoana vizată responsabilului cu protecția datelor, conform procedurii și datelor de contact descrise mai jos.

Un Formular de Exercitare a Drepturilor Deținătorilor de Date cu Caracter Personal este accesibil la orice punct de service „Ascenza RO” și poate fi solicitat, de asemenea, prin e-mail, prin transmiterea unei solicitări către Responsabilul cu Protecția Datelor, prin e-mail la adresa dataprotection@rovensa.com.
 

18. Plângeri sau sugestii

Utilizatorii, Destinatarii de Servicii sau Utilizatorii au dreptul de a depune reclamații, fie prin înregistrarea reclamației în Cartea de reclamații, fie prin depunerea unei reclamații la autoritățile de reglementare - în acest caz din urmă, pot depune o petiție sau plângere direct la Autoritatea de Supraveghere prin contactele disponibile la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
De asemenea, Utilizatorii, Destinatarii de Servicii sau Utilizatorii pot face sugestii prin trimiterea unui e-mail către Responsabilul cu Protecția Datelor la următoarea adresă de e-mail dataprotection@rovensa.com.
 

19. Comunicarea incidentelor de încălcare a datelor cu caracter personal

„Ascenza RO” a implementat un sistem de management al incidentelor cu privire la protecția datelor și securității informațiilor.

În cazul în care orice Utilizator, Destinatar al Serviciului sau Utilizator dorește să raporteze apariția unei situații de încălcare a datelor cu caracter personal, care duce la, în mod accidental sau ilegal, distrugerea, pierderea, modificarea, dezvăluirea neautorizată sau accesul la datele cu caracter personal transmise, stocate sau sub rezerva oricărui alt tip de prelucrare, aceștia pot contacta responsabilul cu protecția datelor din cadrul „Ascenza RO” sau pot utiliza contactele generale ale „Ascenza RO”.

Un formular de raportare a incidentelor privind încălcarea datelor cu caracter personal este disponibil la orice punct de service al „Ascenza RO” și se poate solicita ca acesta să fie trimis prin e-mail, scriind un e-mail responsabilului cu protecția datelor la următoarea adresă de e-mail dataprotection@rovensa.com.
 

20. Punct permanent de contact pentru securitate

„Ascenza RO” a implementat un punct de contact permanent în scopul gestionării incidentelor de securitate a informațiilor și de securitate în spațiul cibernetic.

Dacă orice Utilizator, Destinatar al Serviciului sau Utilizator dorește să raporteze apariția unui incident de securitate a informațiilor sau a unui incident de securitate în spațiul cibernetic, scesta poate contacta Punctul Permanent de Contact al „Ascenza RO” prin următoarele canale de comunicare:

 • Telefon: (+351) 265 710 444;
 • E-mail: itsecurity@rovensa.com.

Un Formular de Raportare a Incidentelor de Securitate Informațională sau de Securitate Cyberspace este disponibil la orice punct de service «Ascenza RO» și se poate solicita ca acesta să fie trimis prin e-mail, solicitându-l la Punctul Permanent de Contact.
 

21. Politici de protecție a datelor și fișiere de informații speciale

Respectând angajamentul de transparență și informare și de a asigura adecvarea Politicii de protecție a datelor la diferitele operațiuni de prelucrare a datelor efectuate și, mai ales, față de diferitele categorii de deținători de date, «Ascenza RO» poate dezvolta politici de protecție a datelor cu caracter special, cum ar fi, de exemplu:

 • Politica de protecție a datelor în contextul ocupării forței de muncă.
 • Politica de protecție a datelor în gestionarea aplicațiilor.
 • Politica de protecție a datelor pentru angajații furnizorilor sau
 • Politica „Cookie-uri” sau martorilor de conectare.

Aceste politici speciale sunt puse la dispoziție direct categoriilor respective de deținători sau în contextul activităților de prelucrare și sunt disponibile pentru consultare la cerere către responsabilul cu protecția datelor, pe e-mail la adresa dataprotection@rovensa.com.

Politicile de protecție a datelor sunt, de asemenea, completate cu fișiere de informații privind prelucrarea datelor, întărind transparența și informațile despre activitățile specifice de prelucrare a datelor în cadrul «Ascenza RO», iar aceste fișe sunt puse la dispoziție în momentul colectării datelor, în orice punct de service sau contactând Responsabilul cu protecția datelor.
 

22. Fișa Informativă privind Prelucrarea Datelor în Relația cu Utilizatorii

Fișa Informativă privind Prelucrarea Datelor în Relația cu Utilizatorii, Destinatarii de Servicii sau Utilizatorii poate fi accesată accesând următorul link.
 

23. Responsabil cu protecția datelor

Pentru orice informare, reclamație, raportare a incidentelor sau exercitarea drepturilor de protecție a datelor și confidențialitate sau pentru orice chestiune legată de protecția datelor și securitatea informațiilor, Utilizatorii, Destinatarii de Servicii și Utilizatorii care interacționează cu „Ascenza RO”, pot

 • Să contacteze responsabilul cu protecția datelor direct prin e-mail la dataprotection@rovensa.com, descriind subiectul solicitării și menționând o adresă de e-mail, o adresă de contact telefonică sau o adresă poștală pentru răspuns sau, dacă preferați,
 • Să contacteze orice unitate „Ascenza RO” sau punct de service, solicitând comunicarea cu responsabilul cu protecția datelor.

 
 

24. Consimțământ expres și acceptare

Termenii Politicii de Protecție a Datelor sunt complementari termenilor și prevederilor, în materie de date cu caracter personal, prevăzute în Condițiile Specifice de Utilizare ale fiecăruia dintre canalele de comunicare ale «Ascenza RO».

Disponibilitatea gratuită, specifică și în cunoștință de cauză a datelor cu caracter personal de către respectivul deținător implică cunoașterea și acceptarea condițiilor cuprinse în această Politică, având în vedere că, prin utilizarea canalelor sau prin punerea la dispoziție a datelor lor personale, Utilizatorii, Destinatarii de Servicii și Utilizatorii autorizează în mod expres procesarea acestora, în conformitate cu regulile definite în fiecare dintre canalele sau instrumentele de colectare aplicabile.
 

25. Modificări la politica de protecție a datelor

Cu scopul de a garanta actualizarea, dezvoltarea și îmbunătățirea continuă, „Ascenza RO“ are dreptul să efectueze modificările, care sunt considerate a fi adecvate sau necesare, acestei politici de protecție a datelor, asigurând publicarea acesteia pe diferitele canale pentru a garanta transparența și informarea utilizatorilor, destinatarilor de servicii și utilizatorilor.
 

26. Versiuni ale politicii privind protecția datelor și confidențialitatea

Versiunea acestei politici: „VersionPPDP“. 
Data: Mai 2023.
Pentru accesarea versiunilor anterioare ale politicii de protecție a datelor, vă rugăm să trimiteți solicitarea dumneavoastră prin e-mail la dataprotection@rovensa.com.

 

Politica privind cookie-urile


Conţinut

1. Protecția datelor și angajamentul de confidențialitate
2. Politica de cookie-uri și politica de protecție a datelor
3. Puncte de contact
4. Conceptul de cookie-uri
5. Clasificarea cookie-urilor
6. Categorii de scop ale cookie-urilor
7. Clasificarea cookie-urilor în funcție de partea care plasează
8. Clasificarea cookie-urilor în funcție de durata de viață
9. Lista cookie-urilor - Prezentare
10. Lista de cookie-uri - Descriere - site-ul ascenza.ro
11. Acceptarea utilizării de cookie-uri
12. Configurarea browserelor
13. Aplicații de confidențialitate
14. Modificări ale politicii referitoare la cookie-uri
15. Exercitarea drepturilor
16. Raportarea incidentelor
17. Sugestii sau plângeri 
18. Responsabil cu protecția datelor
19. Punct permanent de contact de securitate
20. Fișa de informații privind prelucrarea datelor
21. Versiunea și data politicii privind cookie-urile
 

1. Angajament cu privire la protecția datelor și confidențialitatea

Politica privind cookie-urile sau mărturiile de conexiune sunt cele care guvernează prelucrarea datelor, inclusiv a datelor personale, ale utilizatorilor („Utilizator” sau „Utilizatori”), colectate în legătură cu utilizarea site-urilor web sau a aplicațiilor prin intermediul cookie-urilor, de către Ascenza Rômania, cu numărul fiscal 40856658, ca entitate responsabilă cu prelucrarea, denumită în continuare „Ascenza RO”.

Această politică privind cookie-urile vă informează despre tipurile de cookie-uri utilizate de Ascenza RO pe site-ul web www.ascenza.ro, excluzând alte site-uri care pot avea politici specifice privind cookie-urile.

Este posibil să alegeți tipurile de cookie-uri care pot fi descărcate pe dispozitivul dvs. de acces la internet (computer, telefon mobil, tabletă etc.) prin setările de confidențialitate din opțiunile browserului de internet utilizat (denumit în continuare „browser”).

 

2. Politica privind cookie-uri și politica de protecție a datelor

Această politică privind cookie-urile trebuie citită de către Utilizator împreună cu Politica generală de protecție a datelor cu caracter personal din cadrul Ascenza RO, accesibilă utilizatorului accesând www.ascenza.ro.
 

3. Puncte de contact

Pentru orice întrebări referitoare la politica privind cookie-urile, vă rugăm să contactați Ascenza RO prin următoarele puncte de contact:

 • Adresa de e-mail: info.romania@ascenza.rovensa.com
 • Adresă poștală: Nord City Tower, BD. Pipera nr1./VII Et.5, 077190 Ilfov, România
 • Contact telefonic: +40 0746 198 929

 
4. Conceptul de cookie-uri

Cookie-urile sunt mici fișiere de informații plasate de site-urile pe care le vizitează Utilizatorul și care sunt stocate în sistemul de navigare („browser”) al dispozitivului utilizat pentru accesarea internetului (cum ar fi computerul sau telefonul mobil). Aceste fișiere ajută site-urile web să memoreze informații despre vizită și facilitează următoarea vizită, menținând acțiunile și preferințele Utilizatorilor pentru o anumită perioadă, menținând sau recunoscând numele Utilizatorului, limba în care se dorește navigarea pe site-uri sau alte setări, precum și personalizarea experienței Utilizatorului prin conținut specific sau chiar permiterea colectării de informații despre utilizarea site-urilor web.
 

5. Categorii de cookie-uri

Cookie-urile pot fi clasificate în trei categorii majore, în funcție de:

 • Scopul acestora.
 • Entitatea care le plasează; și
 • Durata de viață sau perioada de păstrare.

 
6. Clasificarea cookie-urilor în funcție de scop

Având în vedere scopurile lor, cookie-urile sunt clasificate după cum urmează:

(a) Cookie-uri necesare – sunt de natură funcțională și sunt necesare pentru asigurarea funcționării site-ului web și/sau pentru asigurarea furnizării funcționalități solicitate de către Utilizator. Acestea sunt necesare pentru a vă salva preferințele privind navigarea pe acesta, ori de câte ori utilizați același dispozitiv și solicitați astfel.

(b) Cookie-uri analitice – acestea au caracter accesoriu și colectează informații statistice cu scopul de a analiza utilizarea site-ului și gestionarea relațiilor cu vizitatorii, măsurarea interacțiunilor cu reclamele prezentate.

(c) Cookie-uri de personalizare - sunt cookie-uri accesorii care nu sunt necesare pentru funcționarea site-ului. În același timp, acestea îmbunătățesc performanța acestuia, permițând personalizarea experienței de navigare a utilizatorului.

(d) Cookie-uri publicitare - acestea sunt accesorii care urmăresc să facă publicitatea mai atractivă pentru utilizatori și agenți de publicitate, prin selectarea reclamelor pe baza opțiunilor utilizatorului, pentru a îmbunătăți rapoartele privind performanța campaniei și a îmbunătăți afișarea reclamelor pe care utilizatorul le-a văzut deja sau sunt marcate ca relevante.


 
7. Clasificarea cookie-urilor în funcție de rntitatea care le plasează

Pe baza entității care este responsabilă cu plasarea cookie-urilor, acestea sunt clasificate după cum urmează:

(a) Cookie-uri proprii - cookie-uri care sunt trimise pe dispozitivul utilizatorului prin echipamente sau domenii administrate de Ascenza RO și de la care este furnizat serviciul solicitat de utilizator.

(b) Cookie-uri de la terțe părți - sunt trimise pe dispozitivul utilizatorului de pe un dispozitiv sau domeniu administrat de o entitate terță asupra căreia Ascenza RO nu are control, situație în care entitatea terță poate prelucra datele colectate fără ca Ascenza RO să aibă capacitatea de a-și configura funcționarea.
 

8. Clasificarea cookie-urilor în funcție de perioada de viață

Având în vedere perioada de viață a cookie-urilor, acestea sunt clasificate după cum urmează:

(a) Cookie-uri „de sesiune” – cookie-uri temporare șterse în mod normal atunci când utilizatorul părăsește site-ul web care le-a generat.

(b) Cookie-uri „persistente” – acestea sunt cookie-uri care rămân pe dispozitivul utilizatorului până la o anumită dată, la nivel de browser, și sunt folosite de fiecare dată când utilizatorul vizitează din nou site-ul.


 
9. Lista de cookie-uri – Introducere

Următoarele tipuri de cookie-uri pot fi utilizate pe acest site web:

a) cookie-uri strict necesare.

b) cookie-uri analitice.

c) cookie-uri de publicitate.
 

10. Lista de cookie-uri - Descriere - site-ul web ascenza.ro

Cookie Domeniu Descriere Durată Tip
cookieyes-consent .ascenza.ro CookieYes configurează acest cookie pentru a reține preferințele de consimțământ ale utilizatorilor, astfel încât preferințele acestora să fie respectate la vizitele ulterioare pe acest site. Nu colectează și nu stochează informații personale despre vizitatorii site-ului. 1 an Necesar
_gid .ascenza.ro Google Analytics setează acest cookie pentru stocarea informațiilor despre modul în care vizitatorii folosesc un site web, creând și un raport de analiză a performanței site-ului. Unele dintre datele colectate includ numărul de vizitatori, sursa acestora și paginile pe care le vizitează anonim.   1 zi Analitice
_gat_UA-* .ascenza.ro Google Analytics setează acest cookie pentru urmărirea comportamentului utilizatorului. 1 minut Analitice
_ga_* .ascenza.ro Google Analytics setează acest cookie pentru a stoca și număra vizualizările de pagină. 1 an 1 lună 4 zile Analitice
_ga .ascenza.ro Google Analytics setează acest cookie pentru calcularea datelor despre vizitatori, sesiuni și campanii și pentru a urmări utilizarea site-ului pentru raportul de analiză al site-ului. Cookie-ul stochează informații în mod anonim și atribuie un număr generat aleatoriu pentru recunoașterea vizitatorilor unici. 1 an 1 lună 4 zile Analitice
_fbp .ascenza.ro Facebook setează acest cookie pentru afișarea reclamelor atunci când fie pe Facebook, fie pe o platformă digitală alimentată de publicitate Facebook după vizitarea site-ului. 3 luni Analitice

 

11. Acceptarea utilizării de cookie-uri

Nu este posibil ca site-urile web să funcționeze fără cookie-uri funcționale strict necesare, iar utilizatorul este obligat să accepte utilizarea acestora. În ceea ce privește alte tipuri de cookie-uri, utilizatorul este liber să își dea acordul cu privire la utilizarea acestora.

Solicităm întotdeauna acordul prealabil și expres al utilizatorului, cu excepția cazului în care plasarea anumitor cookie-uri este strict necesară pentru furnizarea serviciului pe care l-ați solicitat în mod expres sau pentru a oferi acces la o anumită funcționalitate a serviciului respectiv, cum ar fi accesul la zonele rezervate, acces la anumite funcționalități sau pagini etc.
 

12. Configurare browser

Browserele permit controlul individual al cookie-urilor stocate pe dispozitivul lor, precum și ștergerea lor imediată dacă utilizatorul dorește să nu mai permită stocarea locală a cookie-urilor. 

Orice utilizator are dreptul de a modifica setările browser-ului său pentru a bloca instalarea cookie-urilor sau pentru a-l notifica de fiecare dată când este setat un cookie. 

Pentru mai multe informații despre efectuarea „Navigare privată sau fără înregistrare” și gestionarea eficientă a cookie-urilor, vă rugăm să consultați

 

Trebuie să cunoașteți consecințele dezactivării cookie-urilor, deoarece aceasta poate avea un impact asupra funcționării site-urilor respective, întrucât panoul de setări al majorității browserelor moderne nu oferă un nivel de detaliu care să permită utilizatorilor să dezactiveze doar acele cookie-uri care sunt nu este strict necesare pentru utilizarea site-urilor web vizitate.

 

13. Aplicații de confidențialitate
Pe site-urile web, dispozitivele sau echipamentele care oferă acest tip de funcționalitate, Utilizatorul poate avea un control mai mare asupra cookie-urilor folosind aplicații gratuite de protecție a confidențialității care sunt disponibile pe diverse platforme online - câteva exemple de astfel de aplicații sunt, printre altele, următoarele:

 • Ghostery;
 • Privacy Possum;
 • Cookie AutoDelete;
 • etc.

 
14. Modificări ale politicii privind cookie-urile

Ascenza RO își rezervă dreptul, în mod liber și în orice moment, fără notificare prealabilă și cu efect imediat, de a modifica, adăuga sau revoca, parțial sau integral, această politică privind cookie-urile. 

Toate modificările vor fi anunțate imediat pe canalele de comunicare ale organizației, iar utilizatorii pot accesa informațiile și, în funcție de tipul specific de cookie în cauză, să își dea consimțământul, în cunoștință de cauză, la utilizarea acestuia sau să își retragă consimțământul acordat anterior, prin configurarea browserelor.


 
15. Exercitarea drepturilor

Utilizatorii pot, în calitate de deținători de date cu caracter personal, să își exercite în orice moment drepturile de protecție a datelor și de confidențialitate, și anume drepturile de retragere a consimțământului, acces, rectificare, ștergere, portabilitate, limitare sau opoziție la prelucrare, în condițiile și cu limitările stabilite în normele aplicabile.

Orice solicitare de exercitare a drepturilor de protecție a datelor și de confidențialitate trebuie adresată, în scris, de către deținător, la adresa de e-mail a responsabilului cu protecția datelor din cadrul Ascenza RO, dataprotection@rovensa.com, sau depusă prin Formularul de Exercitare a Drepturilor la orice punct de service.


 
16. Raportarea incidentelor

Ascenza RO a implementat un sistem de management al incidentelor în domeniul protecției datelor și securității informațiilor.

În cazul în care un utilizator dorește să raporteze apariția unei situații de încălcare a datelor cu caracter personal, care duce, în mod accidental sau ilicit, la distrugerea, pierderea, modificarea, dezvăluirea neautorizată sau accesul la datele cu caracter personal transmise, stocate sau supuse oricărui alt tip de prelucrare, aceștia pot contacta responsabilul cu protecția datelor, prin e-mail la dataprotection@rovensa.com sau pot utiliza contactele generale ale Ascenza RO.

Formularul de raportare a incidentelor de încălcare a datelor Ascenza RO este, de asemenea, accesibil la orice punct de service.
 

17. Sugestii sau reclamații

Utilizatorii pot trimite sugestii privind măsurile tehnice sau organizatorice pe care le consideră a fi adecvate pentru îmbunătățirea condițiilor de protecție a datelor și de confidențialitate, prin e-mail către responsabilul cu protecția datelor din cadrul Ascenza RO.

De asemenea, utilizatorii au dreptul de a depune o plângere, fie prin înregistrarea plângerii în Registrul de reclamații, fie prin depunerea unei plângeri la autoritățile de supraveghere - în acest din urmă caz, pot depune o petiție sau plângere direct la autoritatea națională de supraveghere prin intermediul
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
 

18. Responsabil cu protecția datelor

Ascenza RO a numit un responsabil cu protecția datelor, ale cărui puncte de contact sunt următoarele:
Adresă de e-mail: dataprotection@rovensa.com.
Adresă poștală: Responsabil cu protecția datelor, Ascenza Agro S.A. -Edificio Lumnia, Rua António Mega Ferreira, N.º 61 - 5B 1800-424 Lisbona - Portugalia.
 

19. Punct de contact permanent pentru securitate

Ascenza RO a implementat un punct de contact permanent pentru securitate în scopul gestionării incidentelor de securitate a informațiilor și de securitate în spațiul cibernetic.

Dacă un Utilizator, Beneficiar al Serviciului sau Utilizator dorește să raporteze apariția unui incident de securitate a informațiilor sau un incident de securitate în spațiul cibernetic, acesta poate contacta Punctul de Contact Permanent Ascenza RO prin următoarele canale de comunicare:

 • Telefon: (+351) 265 710 444.
 • E-mail: itsecurity@rovensa.com.

Un formular de raportare a incidentelor de securitate a informațiilor sau de securitate cibernetică este disponibil la orice punct de service Ascenza RO și poate fi solicitat prin e-mail, prin cerere către Punctul de contact permanent.

 

20. Fișa informativă privind prelucrarea datelor

Pentru informații detaliate cu privire la prelucrarea datelor utilizatorului prin cookie-uri, vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor la dataprotection@rovensa.com.


 
21. Versiunea și data politicii privind cookie-urile

Data: 18 aprilie 2023

Versiune: 2023.04

Pentru a vizualiza versiunile anterioare ale politicii privind cookie-urile, vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor prin e-mail la dataprotection@rovensa.com.

 

 

Date tehnice

 

INFORMAȚII DE CONTACT

Nume companie: ASCENZA AGRO ROMANIA SRL 

Adresă: Nord City Tower, BD. Pipera nr1./VII Et.5, 077190 Ilfov, România

 

CREDITE

Mosca Digital - www.moscadigital.pt

NTTDATA Portugal - www.pt.nttdata.com
 

Drepturi de autor: Site-ul www.ascenza.ro este o creație protejată prin drepturi de autor. Textele, desenele, fotografiile, grafica și alte elemente ale acestui site web sunt protejate prin drepturi de autor.

Copierea, adaptarea, traducerea, aranjarea, comunicarea către public, închirierea și alte exploatări, sau modificarea tuturor sau a unei părți a acestor site-uri, sub orice formă și prin orice mijloc, electronic, mecanic sau de altă natură, este strict interzisă fără acordul prealabil scris al companiei ASCENZA RO. Încălcarea acestor drepturi poate da naștere acțiunilor civile sau penale.

Responsabilitate pentru conținut: ASCENZA RO are mare grijă în crearea și actualizarea acestui site web. Cu toate acestea, ASCENZA RO nu poate garanta acuratețea informațiilor furnizate. Utilizatorul este conștient că informațiile pot fi modificate fără notificare. ASCENZA RO nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul acestui site web sau pentru utilizarea acestuia. Acest site web poate conține link-uri sau referințe către alte site-uri web. ASCENZA RO nu este responsabilă pentru conținutul altor site-uri web și nu poate fi făcută răspunzătoare pentru orice daune sau pierderi rezultate din acest conținut. Aceste link-uri externe sunt furnizate utilizatorilor acestui site numai pentru comoditate.
 
Utilizarea site-ului web: acest site web este optimizat pentru utilizare cu Firefox, Opera, Safari, Chrome, Internet Explorer v.7 și versiuni ulterioare. Unele dintre fișierele disponibile pentru descărcare sunt documente PDF care necesită vizualizarea plug-in-ului Acrobat Reader sau FoxIt Reader.

Probleme/Erori: Puteți raporta o problemă/eroare, un link întrerupt sau orice altă disfuncție folosind formularul nostru de contact. Pentru a face acest lucru, faceți clic aici.

 

 

Fișa de informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

FIRME DIN CADRUL GRUPULUI ROVENSA (*)

Companiile grupului Rovensa (*) (denumit în continuare Rovensa), vând produse și prestează servicii diferitelor sale unități, în conformitate cu termenii de utilizare în vigoare în fiecare dintre aceste unități. Aceștia desfășoară activități de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru dezvoltarea activităților, astfel de prelucrare fiind efectuate în conformitate cu reglementările privind protecția datelor, inclusiv regulamentul general privind protecția datelor, legea privind protecția datelor cu caracter personal sau legislația specială și în conformitate cu următorii parametri:
 

1. Responsabil cu prelucrarea datelor:

ASCENZA AGRO ROMANIA SRL 

Adresă poștală: Nord City Tower, BD. Pipera nr1./VII Et.5, 077190 Ilfov, România

E-mail: info.romania@ascenza.rovensa.com

Telefon general: +40 0746 198 929

Website: ascenza.ro


 
2. Contactul responsabilului cu protecția datelor: responsabilul cu protecția datelor are o adresă de e-mail specifică în scopul protecției datelor cu caracter personal, iar responsabilul cu protecția datelor poate fi găsit la adresa dataprotection@rovensa.com


 
3. Categoriile deținătorilor de date: proprietari de date, potențiali clienți, clienți sau utilizatori ai diferitelor produse, servicii sau evenimente oferite de Rovensa, prin sediile sale sau canalele de comunicare directă.


 
4. Date cu caracter personal care urmează a fi prelucrate: date necesare pentru a răspunde solicitărilor de informații, pentru a participa la evenimente, pentru a depune oferte, pentru a încheia contracte sau pentru a utiliza orice canal de comunicare directă cu Rovensa, și anume, date de identificare civilă și fiscală, date bancare și financiare, date de contact necesare pentru încheierea contractelor sau date de contact opționale în scopul răspunderii la solicitări, transmiterii de informații, gestionării abonamentelor sau prestării de servicii auxiliare, în funcție de condițiile de utilizare a produselor, serviciilor sau canalelor de comunicare directă.


 
5. Contextul și scopul prelucrării: informare, promovare, marketing, organizare de evenimente, suport sau asistență, comunicare cu persoane vizate în scopuri de marketing de produse, furnizare de servicii și servicii auxiliare înrudite.


 
6. Baza legală: în funcție de situația specifică, prelucrarea se bazează pe gestionarea relației contractuale, pe respectarea obligațiilor legale, pe urmărirea unor interese legitime sau, în cazurile specifice de servicii auxiliare, pe acordul persoanei vizate.


 
7. Consecințele necomunicării datelor obligatorii: necomunicarea datelor necesare pentru a răspunde cererilor sau pentru încheierea contractelor, precum datele de identificare civilă și fiscală, datele bancare și financiare și datele de contact considerate a fi necesare, face imposibilă răspunderea sau încheierea unui contract și, prin urmare, a presta servicii.


 
8. Consecințele nefurnizării datelor opționale: persoana vizată nu este obligată să autorizeze prelucrarea datelor opționale. În situația în care persoana nu își dă acordul, sau dacă ulterior își retrage consimțământul dat anterior, datele nu vor fi prelucrate, caz în care, la cerere, datele personale în cauză vor fi șterse, sau utilizarea corespunzătoare va fi anulat în scopul prestării de servicii auxiliare, fără a afecta legalitatea operațiunilor efectuate până în ziua retragerii consimțământului.


 
9. Destinatari: operatorul prelucrează pe cont propriu (prin profesioniști supuși obligației secretului profesional) sau în numele său, prin subcontractanți agreați pentru prestarea de servicii selectați de acesta și obligați prin măsuri tehnice și organizatorice stricte, ajustate la protecția datelor personale.


 
10. Măsuri de securitate: sunt implementate măsuri tehnice şi organizatorice de securitate adecvate pentru a asigura un nivel de securitate în procesarea riscului.


 
11. Locul de colectare a datelor: datele sunt colectate la cerere, de către persoana vizată, pentru solicitări de informare, participare la evenimente, achiziționare de produse sau servicii sau utilizarea canalelor de comunicare directă, prin diferitele canale de primire ale operatorului de date, fiind garantată confidențialitatea sau confidențialitatea colectării acesteia și integritatea, calitatea și acuratețea datelor.


 
12. Perioada de stocare: fără a aduce atingere situațiilor excepționale de prelungire a perioadei de stocare prevăzute de lege sau considerate a fi necesare pentru apărarea drepturilor sau a intereselor legitime, datele cu caracter personal prelucrate vor fi păstrate pe o perioadă de zece ani de la încetarea raportului contractual. După această perioadă, datele vor fi șterse.


 
13. Semnalizare: toate punctele de recepție în care se desfășoară operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt semnalizate corespunzător, cu aplicarea unei semnalizări specifice cu angajamentul de protecție a datelor în primirea clienților, utilizatorilor, precum și transparență și informarea privind utilizarea corectă a sistemelor și procedurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal este asigurată în cadrul unității responsabile cu prelucrarea.


 
14. Comunicarea datelor: cu excepția situațiilor de obligație legală de comunicare a datelor sau a operațiunilor de comunicare de date între companiile Grupului (*), nu există operațiuni de comunicare a datelor, întrucât datele cu caracter personal nu sunt comunicate terților.


 
15. Interconectarea datelor și deciziile automatizate: nu se efectuează operațiuni de interconectare a datelor cu caracter personal. În managementul relației contractuale sunt integrate sisteme de prelucrare manuale, sau computerizate, în scopul procesării cererilor de informații, produse sau servicii. Astfel, se iau doar decizii automatizate care sunt necesare executării contractelor încheiate.


 
16. Drepturile persoanei vizate: persoana vizată are dreptul de a solicita operatorului accesul, rectificarea sau ștergerea datelor sale cu caracter personal, precum și limitarea sau opoziția la prelucrare și portabilitatea datelor, în condițiile legii. El sau ea își poate retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor, în cazurile în care aceasta constituie un motiv pentru legitimitatea unei astfel de prelucrări.


 
17. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: persoana vizată își poate exercita întotdeauna, dacă consideră necesar, dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere - Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.


 
18. Adresă pentru exercitarea drepturilor: pentru a solicita orice informație, a prezenta reclamații sau a solicita exercitarea drepturilor, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la dataprotection@rovensa.com.


 
19. Condiții de utilizare: condițiile de utilizare ale diferitelor canale de comunicare, platforme sau site-uri web pot fi consultate de orice parte interesată la punctele de recepție sau la oricare dintre birourile de service ale companiilor din cadrul Grupului.


 
20. Politica de protecție a datelor: datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu politica de protecție a datelor. Politica este disponibilă accesând www.rovensa.com sau www.ascenza.ro


 
(*) Companii din cadrul Grupului Rovensa: Tradecorp, OGT, Rodel Flowers, SDP, Microquimica, Even Agro, Agrichem, Idainature, Agrotecnología, Ecoproyectos, Ascenza, Selectis