Ksar® Max

Ksar® Max

Tip
Fungicide
Formulare
Kresoxim-Methyl 25% (=150 g/l), Difenoconazaol 12% (=20 g/l)
Tip Formulare
Granule dispersabile în apă (WG)
Certificat de omolegare
531PC
Ambalare
0,6 kg
Il s'agit d'un contenu exclusif réservé aux membres du site ASCENZA.
Broșura
194.1KB
Open Download
Il s'agit d'un contenu exclusif réservé aux membres du site ASCENZA.
Fișa de securitate
561.79KB
Open Download
Il s'agit d'un contenu exclusif réservé aux membres du site ASCENZA.
Etichetă
299.15KB
Open Download
Informații toxicologice
Atenționări
Environmental Hazard
Harmful
Health Hazard

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H351 Susceptibil de a provoca cancer.

H361d Susceptibil de a dăuna fătului.

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH210 Fisa cu date de securitate disponibila la cerere.

EUH401 Pentru a evita riscurile pentru oameni și mediu a se respecta instrucțiunile de utilizarex.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P201 Procurati instructiuni speciale inainte de utilizare.

P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

P273 Evitați dispersarea în mediu.

P280 Purtați mănuși de protecție și echipament de protecție pentru ochi/față.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII - clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact dacă este cazul și acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P308+P313 ÎN CAZ DE expunere sau posibilă expunere: consultați medicul.

P337 Daca iritarea ochilor persista: consultati medicul.

P391 Colectați scurgerile de produs.

P501 Eliminați conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor.

SP1 A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul său (a nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/ a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)!)

SPe3 Pentru protecția organismelor acvatice respectați o zonă tampon netratată de minim 15 m până la apele de suprafață!

În caz de intoxicație, contactați centrul Anti-Otrăvire

OTRĂVIREA ACCIDENTALĂ - PRIMUL AJUTOR112

Descriere produs
Sumar

Protecția totalăîmpotriva rapănului

Ksar Max este un fungicid unic dezvoltat de Ascenza pentru controlul celor mai importante boli la culturile de măr și păr. Ksar Max este o combinație inovatoare de 2 substanțe active sinergice cu acțiune preventivă, curativă și antisporulantă, dedicat combaterii rapănului. Ksar Max are, de asemenea, o acțiune complementară asupra Stemphylium și făinării.

Informații despre aplicare
Mod de utilizare

Pentru a asigura un control adecvat al bolilor, KSAR MAX trebuie utilizat ca tratament preventiv la o doză de 300g/ha pentru combaterea rapănului, cu interval între aplicare de la 10 până la 14 zile. În cazul în care există presiune mare de boală, nu trebuie depășite 12 zile între tratamente.

Calitatea pulverizării este un factor cheie pentru a obține o distribuție omogenă a Ksar Max în câmp. Aplicările trebuie efectuate folosind un volum de pulverizare de 100 – 1000 L/ha (Pneumatic: minim 100 L/ha, jet aer: minim 250 L/ha).

Aplicare după cultură
Pomi fructiferi
Problema
Rapănul
Dozaj
0,3 kg/ha
Safety period
35 zile