Jackpot® 2,5 EC

Jackpot® 2,5 EC

Tip
Insecticid
Formulare
Deltametrin 25% (=25 g/l)
Tip Formulare
Concentrat emulsionabil (EC)
Certificat de omolegare
567PC
Ambalare
1 L
Il s'agit d'un contenu exclusif réservé aux membres du site ASCENZA.
Broșura
275.44KB
Open Download
Il s'agit d'un contenu exclusif réservé aux membres du site ASCENZA.
Fișa de securitate
597.07KB
Open Download
Il s'agit d'un contenu exclusif réservé aux membres du site ASCENZA.
Tag
1.4MB
Open Download
Informații toxicologice
Atenționări
Corrosive
Environmental Hazard
Flammable
Harmful

H226 Lichid și vapori inflamabili.

H302+H332 Nociv în caz de înghițire sau inhalare.

H315 Iritant pentru ele.

H318 Provoacă leziuni oculare grave.

H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH401 Pentru a evita riscurile pentru oameni și mediu a se respecta instrucțiunile de utilizarex.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P210 A se păstra departe de căldură, scântei, flăcări deschise, suprafețe fierbinți. Nu fumați.

P261 Evitați inhalarea prin pulverizare.

P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

P273 Evitați dispersarea în mediu.

P280 Purtați mănuși de protecție și echipament de protecție pentru ochi/față.

P301+P312 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / sau un medic dacă nu vă simțiți bine.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII - clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact dacă este cazul și acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

P370+P378 În caz de incendiu: utilizați substanțe uscate, dioxid de carbon, spumă sau pulbere uscată pentru a o stinge.

P391 Colectați scurgerile de produs.

P501 Eliminați conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor.

SP1 A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul său (a nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/ a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)!)

SPe3 Pentru protecția organismelor acvatice respectați o zonă tampon netratată de minim 15 m până la apele de suprafață!

SPe8 Periculos pentru albine! Pentru a proteja albinele și alte insecte polenizatoare nu se aplică în timpul înfloritului.

În caz de intoxicație, contactați centrul Anti-Otrăvire

OTRĂVIREA ACCIDENTALĂ - PRIMUL AJUTOR112

Descriere produs
Sumar

Un insecticid de amplu spectru pentru un randament ridicat

Jackpot 2,5 EC este un insecticid care acționează prin contact și ingestie și are un efect repelent. Cu un spectru larg de activitate împotriva insectelor dăunătoare, prezintă un efect puternic de “knock down”, o bună rezistență la spălare datorita caracteristicii sale lipofile care permite o protecție suficient de durabilă a plantelor, cu o siguranță mare în utilizare.

Caracteristici principale
  • Efect de “knockdown” rapid;
  • Spectru larg de combatere;
  • Eficacitate dovedită în timp;
  • Poate fi utilizat la un număr mare de culturi, fiind un instrument eficient în programele de combatere a dăunătorilor;
  • Sigur pentru mediu și consumator;
  • Reduce transmiterea de boli prin controlul vectorilor de transmitere a bolilor;
  • Persistență bună;
  • Eficacitatea produsului nu este influențată de temperaturi.
Informații despre aplicare
Mod de utilizare

 

Tratamentele se aplică la avertizare sau la apariția dăunătorului. Intervalul dintre tratamente este de 14 zile, în cazul culturilor din câmp și de 7 zile în spații protejate. Pentru evitarea apariției fenomenului de rezistență se vor face tratamente în alternanță cu insecticide din grupe chimice diferite.

Mod de preparare

 

Asigurați-vă că echipamentul de stropit este curat și calibrat corespunzător. Se umple rezervorul cu jumătate din cantitatea de apă necesară, se pornește agitatorul, apoi se adaugă cantitatea recomandată de produs în rezervor, se completează cu apă și se continuă agitarea. Preparați numai cantitatea de soluție necesară pentru stropirea curentă. Folosiți soluția imediat după preparare. Evitați să lăsați amestecul în repaus.

Compatibilitate

 

Jackpot 2,5 EC poate fi compatibil cu numeroase produse de protecția plantelor. Nu se amestecă niciodată produsele fără a efectua în prealabil teste de compatibilitate pe suprafețe mici. Consultați tabelele cu compatibilități și efectuați un test de compatibilitate pe cultura respectivă. În cazul utilizării în amestec cu alte produse de protecția plantelor, se vor respecta, în mod obligatoriu, și instrucțiunile de folosire a produsului partener.

Aplicare după cultură
Cartofi
Problema
Afidele, paduchii (Aphidoidea)
Dozaj
0,5 L/ha
Safety period
7 zile
Problema
Chewing pests
Dozaj
0,3-0,5 L/ha
Safety period
7 zile
Problema
Sucking pests
Dozaj
0,3-0,5 L/ha
Safety period
7 zile
Cereale paioase
Problema
Afidele, paduchii (Aphidoidea)
Dozaj
0,3 L/ha
Safety period
30 zile
Problema
Omizi
Dozaj
0,3 L/ha
Safety period
30 zile
Culturi nucifere
Problema
Afidele, paduchii (Aphidoidea)
Dozaj
0,5 L/ha
Legume
Problema
Afidele, paduchii (Aphidoidea)
Dozaj
0,3-0,5 L/ha
Safety period
7 zile
Problema
Chewing pests
Dozaj
0,3-0,5 L/ha
Safety period
7 zile
Plante ornamentale
Problema
Afidele, paduchii (Aphidoidea)
Dozaj
0,5 L/ha
Plante tehnice
Problema
Afidele, paduchii (Aphidoidea)
Dozaj
0,5 L/ha
Pomi fructiferi
Problema
Chewing pests
Dozaj
0,3 - 0,7 L/ha
Safety period
7 zile
Problema
Sucking pests
Dozaj
1 L/ha
Safety period
7 zile
Porumb
Problema
Chewing pests
Dozaj
0,5 L/ha
Problema
Omizi
Dozaj
0,3 L/ha
Viță de vie
Problema
Chewing pests
Dozaj
0,4-0,7 L/ha